Beboermappen

Indholdsfortegnelse


Beboerrådets velkomst

Kære nye beboer:

Velkommen til Danmarks Internationale Kollegium (DIK). Vi har i beboerrådet lavet denne lille pjece, for at du kan få oversigt over kollegiet og de muligheder du har her.
Som kollegianer har du en del rettigheder som er beskrevet forskellige steder i denne mappe. Læs den derfor grundigt, så du er bevidst om dine rettigheder og pligter.

Der er selvfølgelig meget vi ikke har beskrevet i denne pjece og der er også meget vi ikke kan beskrive, da mange ting varierer fra blok til blok. Tag derfor kontakt til dine naboer i blokken og hør lidt omkring, hvordan det fungerer i lige netop din blok. Så kan det jo også være, at du får nogle nye venner.

Dette er ikke nogen øde ø, det er dit hjem, som du deler med 31 andre mennesker og som du kan være med til at præge. Grib denne chance og engager dig i din blok og dit kollegium!

VELKOMMEN
Beboerrådet 2006
[Til toppen]

Kollegiets struktur

Kollegiet er en selvejende institution, hvilket betyder at den enkelte beboer er sikret en stor indflydelse på kollegiets drift. Kollegiet bliver styret af Kollegiernes Kontor i København, som er kollegiets administrative del. Kollegiets administrative del består desuden af kollegiets bestyrelse, beboerrådet, inspektøren, samt af forskellige underudvalg til beboerrådet. Deres indbyrdes forhold samt deres forhold til KKIK bliver delvist illustreret her:
[Til toppen]

Beboerrådet

Beboernes indflydelse på kollegiets drift sker gennem beboerrådet. Beboerrådets opgave er at varetage beboernes interesser i forbindelse med den daglige drift af kollegiet. Beboerrådet holder møde hver måned. Alle møderne er offentlige - dog kan visse ting f.eks. personsager af følsom karakter diskuteres for lukkede døre. Alle kollegianere har ret til at få et punkt på dagsordenen. Referaterne er i videst muligt omfang også offentligt tilgængelige.
Beboerrådets formand, næstformand og de 3 menige medlemmer vælges på beboermøder, hvor alle kollegianere har stemmeret.
[Til toppen]

KKIK - www.kollegierneskontor.dk

KKIK er et boligselskab, som kollegiet betaler for hjælp med den praktiske administration af kollegiet, såsom regnskabsførelse, indstilling af nye beboere og papirarbejde. Desuden hjælper det kollegiet med juridisk rådgivning.
[Til toppen]

Inspektøren

Inspektøren er den øverste ansvarlige for kollegiets daglige drift. Det er som regel inspektøren du kan møde på kontoret i kontortiden. Oplever du nogle problemer med kollegiet kan du som regel også gå til inspektøren og få hjælp.
[Til toppen]

Kontaktudvalget

Kontaktudvalget er et udvalg under beboerrådet. Udvalget er selvsupplerende, men alle medlemmer skal godkendes af beboerrådet. Udvalget behandler klager over kollegianere for brud på kollegiets husorden og tager stilling til dispensationssager om forlængelse af lejekontrakten, f.eks. i forbindelse med studieskift. For yderligere information se det selvstændige afsnit om kontaktudvalget.
[Til toppen]

IT-udvalget

IT-udvalget er et udvalg under beboerrådet, som består af en selvsupplerende gruppe personer, der varetager IT systemet her på kollegiet.
[Til toppen]

Kontoret Informerer

Indledning

Kontoret er det sted du henvender dig i forbindelse med ind- og udflytninger, hvis du skal have repareret noget på dit værelse eller i blokken, eller har spørgsmål i øvrigt.
[Til toppen]

Åbningstider

Kontorets ugentlige åbningstider er:

Mandag kl. 14.00 - 16.00
Tirsdag kl. 09.00 - 10.00
Onsdag kl. 16.00 - 18.00
Torsdag kl. 09.00 - 10.00
Fredag kl. 09.00 - 10.00

Har du et problem som ikke kan vente til kontorets lange åbningstid er du velkommen til at lægge en skriftlig besked til inspektøren i postkassen. Du kan også sende en email til inspektoer@dkik.dk.
[Til toppen]

Indflytning

Hvis du lige er flyttet ind på kollegiet, er der flere ting du skal være opmærksom på. Sammen med en kopi af din lejekontrakt har du fået en mangelliste. Sørg for at udfylde den omhyggeligt ellers kan du risikere at skulle betale for fejl og mangler, som du ikke selv er skyld i, når du flytter. Listen skal afleveres senest 7 dage efter indflytning på kontoret.
Hvis du har eller overvejer at holde kat, skal du forhøre dig i blokken om det er tilladt at holde kat i netop din blok. Større dyr som hunde er ikke tilladt at holde på kollegiet
[Til toppen]

Sæt dig ind i dine pligter og rettigheder

Det er forbundet med en række pligter at bo på Danmarks Internationale Kollegium. Læs derfor din lejekontrakt omhyggeligt igennem og sæt dig grundigt ind i kollegiets husorden, som du finder her i mappen. Hvis du ikke overholder dine pligter, kan det i yderste konsekvens betyde, at din lejekontrakt bliver opsagt.
[Til toppen]

Fælles områderne imellem blokkene

Mellem hver blok er der grønne arealer, d.v.s. lukkede og åbne haver. De er her for at blive brugt til grill og fælleshygge, spil og solbadning.

Husk altid at respektere de omkringliggende blokkes beboere ved ikke at larme unødvendigt.
[Til toppen]

Maling af værelset

Det er under ingen omstændigheder tilladt at male træværket på værelset, dvs. opsatte lister, gulvpaneler og dørkarme. Det er heller ikke tilladt at male badeværelset, bl.a. fordi der skal bruges en helt særlig vandafvisende maling.

Kollegiet bruger en bestemt hvid farve til maling af væggene og loftet på værelserne. Hvis du maler værelset i en anden farve end denne hvide standardfarve, vil der under alle omstændigheder skulle males når du fraflytter kollegiet. Vælger du en mørk farve på væggene, skal de måske have flere lag for at blive hvide, hvilket vil forøge dine udgifter. Se også afsnittet om udflytning.
[Til toppen]

Reparationer

Hvis der er noget af det faste inventar på dit værelse, som går i stykker og skal repareres, skal du udfylde en reparationsseddel og aflevere den på kontoret. Gårdmændene vil da så hurtigt som muligt sørge for at få bragt tingene i orden. Reparationssedlerne kan du finde på hylden ved siden af kontoret.
[Til toppen]

Udskiftning af blokchip og værelsesnøgle

Hvis du smider din blokchip væk, skal du melde tabet til kontoret. Det koster et gebyr at få omkodet låsene på blokkens døre samt at få en ny chip. Gebyret for denne udskiftning kan skifte i takt med prisudviklingen hos leverandøren.

Pas godt på nøglerne til dit værelse som du har fået udleveret to ens af. Hvis du er så uheldig at miste dine nøgler eller blokbrik, skal du rette henvendelse til inspektøren, som så vil sørge for at få omstillet dine låse. Du kan få den aktuelle pris oplyst på kontoret.
[Til toppen]

Udflytning

Når du ønsker at fraflytte kollegiet, skal du opsige dit lejemål i god tid i forvejen. Opsigelsesfristen er 6 uger fra opsigelsen er modtaget til den første i den førstkommende måned. Du kan opsige dit lejemål før, men hør herom på kontoret.

Værelset skal afleveres i samme stand som det var ved indflytning. Når du har tømt det for møbler, skal du derfor aftale en tid med inspektøren, så han kan syne dit værelse. Han vil udarbejde en liste over de fejl og mangler, som værelset har, og sørge for at de nødvendige reparationer bliver foretaget. Regningen vil blive fratrukket dit depositum.

Som standard kan du forvente at skulle betale for afkalkning af dit badeværelse. Det er inspektøren der afgør om dit værelse skal males. Afskrivningsperioden for maling af loft og vægge er 4 år og afskrivningsperioden for træværk er 6 år. Hvis det derfor er mindre end 4 henholdsvis 6 år siden der blev malet, vil du skulle betale den resterende del af beløbet.

Det frarådes af flere grunde at du selv maler dit værelse i forbindelse med fraflytning. For det første, skal der bruges en helt bestemt hvid standardfarve. For det andet, viser det sig ofte at der ikke bliver malet ordentligt, at der er spildt maling på gulvet, på træværket, på stikkontakter mv. I praksis er det derfor i sidste ende ofte dyrere selv at male sit værelse end at få kollegiets håndværkere til det. Se også afsnittet om maling.
[Til toppen]

Fremleje af værelser

Hvis du gerne vil fremleje dit værelse, gælder der en række regler som du skal være opmærksom på:
Du skal selv finde den person, som skal fremleje dit værelse.
Den person, som skal fremleje værelset, skal selv være berettiget til at bo på kollegiet (Studieaktiv).
Du skal være bortrejst i forbindelse med studierelevant aktivitet.
Du skal stile en ansøgning om tilladelse til fremleje til kollegiets kontaktudvalg.
[Til toppen]

Blok- og køkkenhygiejne

I følge husordenen §3 påhviler det kollegianerne at holde blokkens fællesarealer i ordentlig stand. Det er blokkens ansvar at etablere en rengøringsordning.

Hvis en kollegianer ikke overholder rengøringsordningen, kan resten af blokken klage over vedkommende efter kontaktudvalgets retningslinier.

Inspektøren vil sammen med kollegiets øvrige personale jævnligt kontrollere, om de enkelte blokkes fællesarealer holdes i ordentlig stand. Hvis blokken ikke holdes i forsvarlig stand, vil blokken modtage et påbud fra inspektøren om at få gjort rent i blokken.

Hvis dette påbud ikke overholdes inden for den fastsatte tidsfrist, vil blokken blive rengjort af et rengøringsfirma og de enkelte beboere i blokken vil blive pålagt at dække udgifterne. Cykler bliver fjernet af kontoret. Det koster 200 kr. at få sin cykel eller barnevogn tilbage. Hvis kontoret har vurderet enhederne som bevaringsværdige.

Beboerrådet har udarbejdet en guide til blok og køkkenrengøring, som kan rekvireres på kontoret. [Til toppen]

Kollegiets Fællesfaciliteter

Vaskeriet

Kollegiets vaskeri er placeret i fællesbygningen og her kan man vaske og tørre sit tøj. Din blokbrik passer også til vaskeriet. Der er åbent hele døgnet.

Betaling foregår via dit udleverede betalingskort. Dette betalingskort er forbundet med kollegiets telefonsystem, se derfor telefonsystem afsnittet for informationer om indbetaling. For at bruge vaskemaskinerne og/eller tørretumblerne skal du minimum have indsat et depositum på 50 kr samt prisen på vasken eller tørringen. Har du under 50 kr på din konto, vil systemet vise 0.00 kr. Dette betyder dog ikke at du har mistet de indbetalte penge. Priserne på vask er sat således, at vaskeriet kan hvile i sig selv økonomisk.
[Til toppen]

Telefonsystem

Kollegiet har sit eget interne telefonsystem og hvert lejemål har et stik der er forbundet til dette. Via telefoncentralen kan man ringe gratis internt på kollegiet og ringe ud til lidt over almindelig telefontakst.

Nedenstående er skitseret nogle af de mest nyttige informationer vedrørende telefonsystemet. For yderligere information henvises til kontoret. For at kunne ringe ud fra kollegiet, er det nødvendigt at indsætte penge på din telefon. Dette gøres ved at indbetale pengene på http://62.61.155.8/ (brugernavn og adgangskode udleveres af inspektøren). Såfremt du ikke har nogen af de accepterede betalingskort kan du indbetale penge på konto nr.:4440-4440048765 (i den lokale Danske Bank filial i albertslund). Husk at få udleveret en kvittering med værelses- eller lejlighedsnnummer. Denne kvitering afleveres på kontoret eller i kontorets postkasse og indbetaling vil ske hurtigst muligt.

Opringning til kollegiet: 77558xxx. xxx er lokalnummeret. Dit personlige telefonnummer er påtrykt dit vaskebetalingskort og på den udleverede vejledning.

Opringning ud fra kollegiet sker som normalt. Depositum på 50,- dkr skal dog minimum være indsat på din konto.

Opringning internt på kollegiet: lokalnr. Efterfulgt af #

Opringning til fælles arealer : bloknr + 99 (Ø) eller 00 (V) efterfulgt af #.

Kontoret : 900
Krostuen : 911 (bar)
Husk at du altid kan ringe til 112, hvis du skal bruge alarmcentralen
[Til toppen]

Cykelkælder

Kollegiet har 4 cykelkældre, hvor du kan stille din cykel indendørs. Disse kældre er placeret under den såkaldte ingeniørgang, som er den gang, der forbinder alle blokke. Din blokbrik passer til en af de kældre der er tættest på din blok.
[Til toppen]

Internet

Alle kollegianere på DIK har mulighed for at koble sig på det lokale netværk der også giver adgang til internettet. Betalingen for internettet sker automatisk over din huslejeregning. Kollegiets Netgruppe er ansvarlig for vedligeholdelsen af dette netværk.

Bemærk iøvrigt at med så mange computere på netværket er der en stor risiko for at få virus, såfremt du ikke beskytter din computer. Sørg da altid for at have en opdateret og fungerende virusbeskyttelse og firewall.
[Til toppen]

Fjernsyn

Kollegiet har en fællesantenne med p.t. 9 kanaler. Den betaler du til i forbindelse med huslejeopkrævningen og beløbet dækker også over licens, dog kun i fællesarealerne.
[Til toppen]

Beboerkort

Når du er faldet på plads i dit nye hjem, tag et billede i pas størrelse med op på kontoret i åbningstiden og få lavet et beboerkort gratis. Du skal bruge beboerkortet, når du skal til fest i Krostuen og ved andre lejligheder.
[Til toppen]

Forsikring

Du kan selv tegne en ansvars- og tyveriforsikring, men denne er selvfølgelig helt frivillig.
[Til toppen]

Køkkener

I hver blok er der to køkkener som hører til værelserne. Du tilhører det køkken hvor dit værelsesnummer står på en skabslåge og her passer dine nøgler til.
I køkkenet deles et køleskab af to værelser og en fryser deles af seks værelser.
[Til toppen]

Gæster

Hvis du inviterer gæster, så tag venligst hensyn til blokkens øvrige beboere. Fællesarealerne er først og fremmest til blokkens beboere der bestemmer, hvad der skal foregå i fællesarealerne. Gæster, skal som øvrige beboere, overholde husordenen, og du er ansvarlig for gæsterne.
[Til toppen]

Kopiering

Spørg på kontoret, hvor pris pr. kopi oplyses. [Til toppen]

Sikkerhed

Kollegiet er blevet hærget af tyveri og hærværk. I den forbindelse blev der d. 6 august 1999 afholdt et informationsmøde med to repræsentanter fra Glostrup Politi. Som en udløber af dette møde, kan du i det følgende læse informationer om hvordan du som kollegianer kan være med til at forhindre tyverier og hærværk på kollegiet.
[Til toppen]

Forebygge

I første omgang gælder det om at gøre det så svært som muligt for tyvene at arbejde i området. Derfor kan bygningerne være videoovervåget, som annonceret på alle blokke og i fællesarealer.
Luk dit vindue/havedør hver gang du forlader dit værelse, også selvom du bare lige skal ned i køkkenet for at hente noget. Det tager kun tyvene to minutter at rode dine ting i gennem og rende med alt af værdi.

Hvis du har brug for frisk luft, så sæt vinduet på udluftning. Der er mulighed for at låse vinduet uden at lukke det helt til. Havedøre i stueplan bør lukkes helt.
Hold adgangene til fællesarealerne lukket.
Sørg altid for at holde hoveddørene til blokken lukkede. Sæt ikke ting i klemme i døren fordi moster Anna kommer på besøg om et par timer. Sørg for at skydedøren i køkkenet er lukket, når der ikke er nogen i køkkenet. Luk vinduerne i blokken, hvis der ikke er beboere til stede i de fælles opholdstuer.
[Til toppen]

Vær årvågen

Observerer du personer i din blok som du ikke umiddelbart kender, så sørg for at gøre dig selv synlig. Ring eventuelt efter et par andre, hvis du ikke føler du kan magte situationen selv. Noget af det værste en tyv ved, er at mærke at der er nogen som holder øje med ham. Hvis han ikke kan få lov at arbejde i det skjulte, så vælger han som som regel at fortrække. Du behøver ikke at konfrontere de potentielle gerningsmænd - sørg blot for at de føler sig overvåget.
[Til toppen]

Hjælp din naboblok

De samme regler gælder hvis du observerer mistænkelige personer ved din naboblok. Lad ikke tyvene få frit spil ved at lukke øjnene. Vi kan kun komme problemet til livs ved at hjælpe hinanden.
Når forbrydelsen er sket, er det vigtigt at forsyne politiet med oplysninger de har brug for.
[Til toppen]

Anmeld alle kriminelle forhold

Hvis du selv har været udsat for tyveri/indbrud eller har oplysninger af interesse for politiet, bør du kontakte politiet hurtigst muligt. Hvis henvendelsen er af hastende karakter, f.eks. hvis forbrydelsen netop er sket og gerningsmanden formodes at være i området, skal du bede om at tale med den vagthavende. Hvis du ønsker at politiet skal optage anmeldelse ang. tyveri/indbrud, der er sket for noget tid siden, f.eks. hvis du kommer hjem fra ferie og opdager at der har været indbrud, kan du enten ringe og bede om ordenspolitiets ekspedition, eller sende en skriftlig anmeldelse. Vælger du at skrive, skal du sende et brev til:

Glostrup Politi
Birkelundsvej 2
2620 Albertslund
Tlf 4386 1448

I forbindelse med indbrud, hvor du mener at gerningsmanden har rørt ved noget, bør du oplyse politiet om dette og spørge om det har interesse for sagen.

HUSK altid at henvende dig til inspektøren og fortæl, hvad der er sket.

Skal du bruge politiet med det samme, kan du ringe 112 fra alle kollegiets telefoner, også selvom der ikke er åbent for normal udringning.
[Til toppen]

Find vidner

I mange tilfælde, er der altid nogen som har set et eller andet. Sørg for at de opgiver navn og telefonnummer, så politiet kan kontakte dem.
[Til toppen]

Vær et godt vidne

Har du selv set noget, så tøv ikke med at stå frem.

Det kan være, at det er dig der sidder med den brik der skal til, for at opklare sagen. Desuden er det ikke alle, som forsyner politiet med oplysninger, som kommer til at vidne ved en eventuel retssag. Hvis du er bange for at blive konfronteret med gerningsmændene, kan du opgive dine oplysninger anonymt. Hvis du føler dig truet af eventuelle gerningsmænd, skal du straks rette henvendelse til politiet. Trusler mod vidner er noget der bliver set meget alvorligt på.

Er du vidne til en forbrydelse, er det vigtigt at følge nogle simple håndregler som iagttager.

Få et par stykker med på en kigger, hvis du ser noget mistænkeligt, jo flere jo bedre.
Skaf et godt signalement af gerningsmændene!

Hvor mange personer drejer det sig om, læg mærke til hudfarve, hårfarve, frisure, højde statur, påklædning, særlige kendetegn.

Læg desuden mærke til, hvordan de transporterer sig rundt. Er der en bil med i spillet, så få nummeret på nummerpladen.
Skriv ned. Det er vigtigt at du skriver dine iagttagelser ned, så du ikke glemmer dem.
[Til toppen]

Brandvarsling, Brandforholdsregler, Brandsikkerhed

Kollegiet har noget af det nyeste udstyr inden for brandvarsling af større ejendomme. Det betyder at brandvæsnet automatisk rykker ud ved en alarm fra kollegiet.

Hvis alarmen aktiveres forsætligt, skal brandvæsnet have dækket deres udgifter i forbindelse med udrykningen. Desuden skal der service på anlægget, hver gang der har været en alarm.

Brug derfor kun brandalarmen i tilfælde af brand. Hvis brandalarmen aktiveres uden grund, vil den skyldige blive pålagt at betale udgifterne i forbindelse med brandvæsnets udrykning. Hvis den skyldige ikke kan findes, vil blokkassen blive pålagt at dække udgifterne.
Udgifterne i forbindelse med en udrykning ligger i størrelsesordenen 6000-9000 kr.

Sørg derfor for at holde blokken fri for cykler, unødvendige møbler, affald og papir - specielt i form af store beholdere fyldt med reklamer. Sørg generelt for at din blok overholder kollegiets generelle brandregler. Kan de ikke findes i blokken, kan de rekvireres hos inspektøren.

Med jævne mellemrum vil inspektøren, såvel som brandmyndighederne, foretage inspektioner af blokkene for at kontrollere at blokken er i forsvarlig stand.

Hvis inspektøren eller myndighederne finder at forholdene ikke er acceptable, vil blokken blive pålagt at få bragt tingene i tilfredsstillende stand, f.eks. ved at sørge for at der bliver ryddet op i blokken. Hvis blokken ikke retter sig efter inspektørens henstillinger inden for den givne tidsramme, vil der blive sat et rengøringsfirma på sagen og beboerne i blokken vil blive pålagt at dække udgifterne.

Husk at brandsikkerheden afhænger af din ansvarlighed!

Gå aldrig fra et tændt stearinlys!
Tag elektriske apparater som TV, computer, stereoanlæg ud af stikkontakten, hvis du skal være væk i længere tid!

Hold blokken fri for brandbart og brandfarligt materiale!
Opbevar aldrig brandfarligt materiale på dit værelse!

Dørmåtte, sko, reoler, tøj, parabolantenner o. lign. må ikke forefindes i blokarealer og på trappereposer.
[Til toppen]

Om kollegiets Falck abonnement

Telefonnummer er: 7010 2030
Abonnement nummeret er: 1786 1947
Dækningsområdet er: Afdækning af ødelagt rude og afdækning af ødelagt blok- og entredør.
Oplys altid til kontoret, hvis der har været skade på bygningsdele.

Kontaktudvalget

Kontaktudvalget er det udvalg som tager sig af klagesager og dispensationsansøgninger. Det er et selvsupplerende udvalg under beboerrådet.
[Til toppen]

Klagesager

Hvad kan man klage over?
Der kan klages over brud på husordenen for kollegiet. De klagesager som kontaktudvalget normalt behandler falder i to hovedgrupper:
Manglende rengøring og støj.
I eksamensperioder bliver klager over støj taget særlig alvorligt.

Klager over vold ,trusler om vold, voldtægt, chikane , tyveri og anden kriminel aktivitet behandles ikke af kontaktudvalget, men af bestyrelsen. Ønsker du at klage over sådanne forhold, er det vigtigt at du har lavet en anmeldelse til politiet før du klager. Spild ikke tiden. Det er vigtigt at du går til politiet med det samme, hvis du vil klage over de nævnte forhold. Det nytter ikke noget, at du anmelder en sag til politiet flere uger efter det er sket.

Bliver du udsat for telefonchikane, skal du først gå til inspektøren og bede om at få sporet samtalen (samtalerne). Herefter skal du henvende dig til Politiet og anmelde chikanen. Husk at medbringe sporingen af samtalerne. Herefter kan du klage til kontaktudvalget.
[Til toppen]

Hvordan klager man?

Ønsker du at klager over en person, skal du sende en skriftlig klage til kontaktudvalget. Du kan aflevere klagen i kontaktudvalgets postkasse i fællesbygningen ved kontoret. Er I flere om at klage over den samme person, er det vigtigt at I alle skriver under på klagen.

Selve klagen skal være formuleret klart og tydeligt. Hvem klages der over, navn og værelsesnummer. Hvad klages der over. Hvornår har det fundet sted. Hvem er det der klager: navn(e) , værelsesnummer(e) og underskrifter.
[Til toppen]

Hvad sker der med klagen?

Når kontaktudvalget har modtaget din klage, vil du blive indkaldt til et møde for at redegøre for klagens indhold. Hvis der er flere underskrivere på klagen, er de velkomne til at dukke op sammen med dig. Af rent praktiske grunde sendes der max. to indkaldelser ud, hvis der flere underskrivere af klagen.

Den (de) personer der klages over bliver ligeledes indkaldt til et møde, for at redegøre for sin (deres) syn på sagen. Det sker dog på et andet tidspunkt, så der er ingen risiko for en konfrontation. Du skal være opmærksom på, at der kan være op til en måneds ventetid på at få en klagesag behandlet.

Efter du har været til møde med kontaktudvalget, vil du modtage en skrivelse om kontaktudvalgets afgørelse i sagen.
[Til toppen]

Hvad gør man hvis man vil appellere sin klagesag?

Hvis du føler at kontaktudvalget har truffet en forkert afgørelse i din klagesag, kan du appellere afgørelsen til beboerrådet. Det gælder både, hvis du er den der klager eller den der bliver klaget over. Du skal da aflevere et stykke papir på kontoret med adresse til beboerrådet eller i beboerrådets postkasse. Her skal du redegøre for sagen og gøre opmærksom på, at du er utilfreds med kontaktudvalgets afgørelse. Husk at beskrive grunden til, at du mener at kontaktudvalgets afgørelse er forkert. Tidsfristen for at klage over en afgørelse er 14 dage efter datoen på det papir, som du har modtaget med kontaktudvalgets afgørelse
[Til toppen]

Før du klager

Hvis det drejer sig om mindre sager, som f.eks. rengøring og støj så prøv at ordne problemet i blokken. Man kan komme langt med en fornuftig snak om tingene.
[Til toppen]

Dispensationsansøgninger

Hvem kan søge om dispensation?
Alle kollegianere, som ikke opfylder kravene til studieaktivitet, kan søge om dispensation til en forlængelse af deres lejekontrakt.

Du kan ikke søge om dispensation, hvis du er blevet opsagt på grund af huslejerestance eller som følge af en klagesag.

Hvor længe kan man søge om dispensation ? Hvis udlejningssituationen tillader det, kan der første gang gives dispensation til 1.8. Man kan maximalt søge om dispensation to gange. For at få dispensation anden gang, skal der være særlige forhold gældende.
[Til toppen]

Hvornår skal man søge?

Søg i god tid i forvejen. Kontaktudvalget anbefaler at man søger mindst 3 måneder før ens kontrakt udløber. Der kan være op til en måneds ventetid, før ens sag bliver behandlet af kontaktudvalget. Får man et nej, er det en fordel at have et par måneder til at finde et nyt sted at bo.

Ansøgningsfristen er en måned inden ens lejekontrakt udløber.
Ansøgninger der modtages senere vil ikke blive behandlet!
[Til toppen]

Hvordan søger man om dispensation ?

Ansøgning om dispensation sker skriftligt. Ansøgningen afleveres i kontaktudvalgets postkasse i fællesbygningen ved kontoret. Den må max fylde en A4-side og der må max vedlægges to bilag.

Med hensyn til bilag, så vedlæg kun de relevante. Optagelsespapirer fra skoler og uddannelsesinstitutioner, eller opsigelse fra KKIK er eksempler på relevante bilag.

Husk navn og værelsesnummer på ansøgningen.
[Til toppen]

Hvad sker der med ens ansøgning?

Kontaktudvalget vil hurtigst muligt behandle ens ansøgning. Vær opmærksom på at der kan gå op til en måned, før man får besked om sin ansøgning. Beskeden er skriftlig og vil blive lagt i din postkasse.
[Til toppen]

Sociale Aktiviteter

Blokken

Hver blok består af 4 lejligheder med 2 beboere i hver og 24 enkeltværelser. Der er 12 beboere i hvert køkken og hele blokken indbyder gennem sin arkitektur til fællesskab. Hver blok har to opholdsstuer, som beboerne selv kan bestemme indretningen af. Dog kan indretningen grundet krav fra brandinspektøren blive ændret af kollegiet, da der ikke må forefindes materiale der efter hans synspunkt er brandfarligt, ligesom stuerne også skal kunne fungere som brandveje.

Det er en god idé, at opholde sig der det første stykke tid for at lære din blok at kende.

Der er mulighed for madlavningsaftener, videoaftener, hyggeaftener med spil,
og fester.

Blokken, og ikke mindst kollegiet, er dit hjem. Det er derfor vigtigt, at du udnytter din stemme på blokmøderne, som afholdes mere eller mindre hver måned. Her kan du være med til at bestemme hvad blokkassens penge skal gå til, hvordan man kan forbedre din blok, hvilke forslag blokkens K-råds repræsentant skal tage op i K-rådet og hvordan man løser eventuelle problemer.

En af de største fester i hver blok er Tour de Chambre, hvor du rigtig kan lære alle at kende. Hvis du savner noget af ovenstående i din blok, kan du, ligeså godt som nogen anden, sætte aktiviteter i gang.

Husk dog, at fester skal anmeldes i blokken et par uger i forvejen, som beskrevet i husordenen.
Det er vigtigt, at der skabes et vist sammenhold mellem blokkens 32 beboere, som jo skal leve side om side hver dag.
[Til toppen]

Krostuen

Krostuen er en selvstændig forening, der lejer kollegiets festlokaler af administrationen. Foreningen består af en bestyrelse, en styregruppe og bartendere. Bestyrelsen består af tre medlemmer, et udpeget af beboerrådet, et valgt af bartenderne, samt et udpeget af K-rådet. Styregruppen kører kroens daglige drift.

Krostuen har åbent et par gange om måneden, og et besøg her er en god måde at lære dine medkollegianere (også fra de andre blokke) at kende.

Til Halloween og Fastelavn er der som regel kostumebal med præmier til de bedst udklædte.
Andre temafester, som 80'er aften, Valentines Day og Karaokee Night, har været succesfulde.

Og så er der selvfølgelig Sommerfesten... Den skal opleves!

Til festerne er der naturligvis bartendere. Disse "ansættes" (frivilligt arbejde) efter en indledende samtale (med bestyrelsesformanden), og en "prøveaften".
Har du lyst til at være med til at skabe den gode stemning til åbningerne, så meld dig til en af bartenderne næste gang du er i Krostuen. Herefter vil du blive indkaldt til samtale.

Til de fleste fester kan der også være brug for en ekstra hånd til oppyntning, madlavning eller rengøring. Dette kan du også melde dig til hos bartenderne.

Vi ses i Krostuen
[Til toppen]

Kollegianerforeningen

Alle kollegiets beboere er medlem af kollegianerforeningen, der har til formål at skabe et aktivt forum for kollegianerne.

Kollegianerforeningen styres af et et kollegianerråd forkortet K-rådet. Hver blok vælger på blokmødet en repræsentant til K-rådet. K-rådet konstituerer selv et forretningsudvalg, som varetager de administrative opgaver i forbindelse med rådets arbejde.

Alle kollegianerforeningens medlemmer betaler et månedligt kontingent til foreningen, der opkræves som særskilt del af huslejen. Størstedelen af dette kontingent går til de enkelte blokke i form af et fast månedligt beløb pr blok. Blokkene kan på blokmøder bevillige af disse penge og hver blok har en kasserer, der er ansvarlig for at holde regnskab med pengene og for at sikre at de kun udbetales i overensstemmelse med blokmødets beslutninger og foreningens vedtægter.

Den resterende del af kontingentet går til en fælles pulje. Fra denne pulje kan K-rådet bevillige penge til formål, der kommer alle foreningens medlemmer til gode. F.eks. kan der bevilliges penge til de forskellige tilbud og værksteder der hører under foreningen.
[Til toppen]

Motionsrum

Kollegiet har et mindre motionsrum med noget basalt vægt og motionsudstyr. Åbningstiderne er mellem 16:00 og 22:00. Den sidste der forlader rummet skal dog altid sørge for at efterlade rummet i god orden, med lukkede vinduer og slukket lys.

Adgang til motionsrummet sker ved hjælp af blokbrikken.
[Til toppen]

Sauna og Solarium

Saunaen ligger i de tilstødende lokaler til vaskekælderen. Der er toilet og brus tilknyttet. Husk at slukke for saunaen, når du forlader den og hold alle områder rent.
[Til toppen]

Boldbane

Kollegiet har en boldbane (grus) med fodboldmål, volleyball net og basketball kurve. Banen er placeret udfor blok 4Ø. Din værelsesnøgle passer til lågen. Ønsker man at spille fodbold på græs henvises der til den lille bane bagved 10. klasses skolen på Nordmarksvej eller til Stadion ved Albertslundvej. Her er der også mulighed for at spille basketball og andre aktiviteter. Disse tilhører dog ikke kollegiet og benyttelse er således fuldstændig på eget ansvar.
[Til toppen]

Andre tilbud

Har du låst dig ude, så kontakt nøglepersonerne for at låse dig ind på dit værelse mod et lille gebyr og fremvisning af legitimation. Du finder deres navne og telefonnumre på et opslag i din blok eller på kontoret.

I fællesbygningen er der desuden mulighed for at spille billard, dart, og bordtennis. Medbring selv udstyr.
[Til toppen]

Husorden

Denne husorden er vedtaget på beboermøde d. 10.02.1999.

§1. Overtrædelse af husordenen
Enhver overtrædelse af de følgende regler kan medføre, at der gives en advarsel/klage, at kollegianeren bliver opsagt, eller at kontrakten ophæves.

§2. Almindelige optræden
Kollegianerne må i deres udfoldelse på kollegiet, herunder Krostuen og fællesbygningen, respektere de rammer, som hensynet til de øvrige kollegianeres trivsel og kollegiets forsvarlige stand kræver.

Stk 2: Kollegianerne er ansvarlige for egne gæsters optræden.

Stk 3: Racisme: Enhver kollegianer kan få sit lejemål ophævet, hvis kollegianeren pågribes i at male slagord på fællesarealerne, indendørs som udendørs, eller omdeler propaganda af den karakter, der omtales i straffelovens § 266 stk. B: Den der offentligt eller med fortsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelser eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af race, hudfarve eller etnisk oprindelse eller tro, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

§3. Rengøring og renovation
Der påhviler kollegianerne selv at renholde køkken-, gang- og øvrige fællesarealer. Blokmødet fastsætter og administrerer en fast rengøringsturnus, som alle blokkens beboere er forpligtet til at følge og deltage i på lige fod.

Stk 2: Enhver kollegianer er til enhver tid forpligtet til at sortere sit affald, som beskrevet i de af kommunen udstukne retningslinier.

§4. Støj
Idet der i øvrigt henvises til lejeloven, skal der være ro efter klokken 22.00, men under alle omstændigheder skal kollegianerne tage behørigt hensyn til andre kollegianers behov for læsero og nattesøvn. Såfremt en kollegianer ikke overfor en støjende medkollegianer med venlige henstillinger kan opnå en rimelig løsning på problemet, kan klagegangen naturligvis benyttes.

§5. Skader
Skader forvoldt af kollegianere eller deres gæster på kollegiets bygninger eller inventar, hæfter de pågældende kollegianere for. I tilfælde, hvor ingen skadevolder kan udpeges, hæfter blokken kollektivt via blokkassen.

§6. Husdyr
Husdyr må ikke være til gene for andre mennesker. Ejer hæfter for evt. skader forvoldt af dennes husdyr.

Stk 2: Hunde eller andre større husdyr må ikke holdes

Stk 3: Der må kun holdes en kat pr værelse. Denne kat skal være neutraliseret og øremærket. Katten må holdes i beboerens værelse, men ikke i blokkens fællesarealer.

Stk 4: Afføring m.m. fra husdyr skal straks fjernes fra evt. ydre fællesarealer og bortskaffes forsvarligt.

Stk 5: Katten skal bære halsbånd eller lignende, med tydelig angivelse af ejeren.

§7. Cykler
Cykler, knallerter og lignende må ikke parkeres i blokkens fællesarealer. De vil i givet fald blive fjernet, hvorefter de indenfor en 14 dages frist og mod betaling af et af beboerrådet fastsat gebyr, vil kunne afhentes ved henvendelse til inspektøren.

§8. Maling
Kollegianerne må selv male værelsets vægge og loft, men værelset skal - når der ses bort fra forringelser fra almindeligt slid og ælde - ved fraflytningen afleveres i samme stand som ved indflytningen, og således med den oprindelige væg- og loftfarve. Træværket på værelser, køkkener og gange må ikke males, og der må heller ikke opsættes tapet på værelserne.

§9. Klageretten
Enhver beboer kan rette begrundet skriftlig klage over en eller flere beboere direkte til kontaktudvalget. Kontaktudvalget vil oftest afvente et blok- /køkkenmøde, hvorfor et blokmøde med fordel kan afholdes, eller underskrifter indsamles før henvendelse til kontaktudvalget sker.

Stk 2: Såfremt særlige forhold ikke taler imod det, skal begge parter høres, før kontaktudvalget træffer en afgørelse.

Stk 3: Der fordres ikke nødvendigvis blok- /køkkenmødeflertal for at en klage tages til efterretning.

§10. Afgørelse af klager
Kontaktudvalget træffer beslutning på beboerrådets vegne. Kontaktudvalgets beslutning kan ankes til beboerrådet og eventuelt senere til kollegiets bestyrelse.

Stk 2: Hvis en kollegianer efter at have modtaget en klage eller flere, atter overtræder husordnen, kan pågældendes lejemål af kontaktudvalget indstilles til ophævelse. Advarsel forældes efter et år. Nærværende bestemmelse hindrer ikke ophævelse efter §12.

§11. Opsigelse
Opsigelse af lejemål fra udlejers side sker normalt med 3 måneders varsel, fra lejerens side med 6 ugers varsel til den første i en måned.

Stk 2: Opsigelse efter denne husorden, sker ved en mindre grov tilsidesættelse af lejers pligter end omtalt i §12.

Stk 3: Opsigelse sker endvidere, hvis studieegnetheds kriteriet ikke er opfyldt, eller hvis uddannelsen er afsluttet.

§12. Ophævelse
Ophævelse kan foruden i det i §10 nævnte tilfælde efter denne husorden ske dersom:
Husordnen er groft eller gentagne gange tilsidesat, eller
Lejen ikke betales rettidigt.

§13. Dispensation ved blokmødebeslutninger
Det er tilladt at dispensere for husordnens §4, omkring støj såfremt følgende betingelser er opfyldt:

Der kan kun dispensere for husordnens §4, såfremt der ingen er, der stemmer imod forslaget på blokmødet og at blokmødet i øvrigt er indkaldt ordinært. Punktet for dispensation skal være påført dagsordnen senest 24 timer for mødets afholdelse.

Stk 2: Den på blokmødet besluttede dispensation, kan afskaffes vha. et til formålet indkaldt ekstraordinært blokmøde.

Stk 3: Blokmødet kan ikke dispensere fra andre af husordnens vedtægter udover §4.
[Til toppen]