FAQ

Er der noget, du mangler svar på?

Så kan du finde det her. Vi har samlet information til det, der bliver spurgt mest om, så du har svarene lige ved hånden. Får du dog ikke svar på lige det, du står med, kan du altid skrive til dik@kollegierneskontor.dk.

Når du indtager en bolig under A-ordningen, møder du en normalistandsat bolig ved indflytning, inklusive nødvendig maling af vægge og lofter. Dog pålægges du selv delvist vedligeholdelsesansvaret, mens du bebor boligen. Hvis der opstår mangler eller skader undervejs, er det afgørende at kontakte DIK hurtigst muligt.

Ved fraflytning deles omkostningerne til normalistandsættelse mellem fraflytter og kollegiet, afhængigt af opholdsvarigheden. Malingomkostninger afskrives over 4 år, hvilket resulterer i mindre omkostninger jo længere du bor her.

Huller i vægge efter søm og skruer, især ved omfattende opsætning som TV eller reoler, anses som lejerens ansvar. Manglende udluftning og rengøring betragtes også som lejerens ansvar, og udlejeren udfører en normalistandsættelse ved fraflytning, inklusive maling af vægge, lofter og træværk.

Istandsættelsen afskrives over 4 år, hvilket betyder, at omkostningerne fordeles procentvis mellem lejer og udlejer afhængigt af opholdsvarigheden. Et nødvendigt ansvar for vedligeholdelse sikrer, at boligen opretholdes uden unødvendig forringelse, undtagen almindeligt slid og ælde.

Der skal affaldssorteres i otte fraktioner – restaffald, madaffald, glas, plast-/mad- og drikkekartoner, pap, papir, metal og tekstiler. Det er beboernes eget ansvar at få tømt alle fraktioner fra køkkenerne og ud i de større nedgravede containere, som er placeret tre steder mod togbanen.

Hvis dit afløb i badet er stoppe, skal du selv rense det. Du kan finde en guide her.

Afløb i håndvask: Hvis dit afløb i håndvasken er stoppet, skal du altid kontakte kontoret på mail: dik@kollegierneskontor.dk så kommer vi og renser det.

Der er et beboerråd, som arbejder på frivillig basis og er valgt af beboerne. Man betaler til beboerrådet hver måned. Beboerrådet holder jævnligt møder, hvor man kan gøre sin indflydelse gældende og komme med forslag til indkøb og forbedringer af kollegiet. Du kan læse mere om det her.

Skal man have kontakt med beboerrådet, skal du skrive til deres mail: Dik.albertslund.council@gmail.com

Det er op til beboerne selv at sørge for rengøring af blokkene. Beboerrådet har sørget for støvsugere til alle blokke. Alle beboere har selv pligt til at støvsuge foran egen dør og nærmeste trappe. Nye støvsugeposer kan hentes på inspektørkontoret i kontortiden.

Der må ikke stå ting i gangarealerne, som fx sofaer, borde, senge eller andre møbler med stof, der er brandbart materiale, da det er flugtveje, hvorfor de skal være farbare. Fællesarealer holdes ligeledes fri for vasketøj, tørrestativer etc. eller andet brandbart. Gang- og fællesarealer skal alle beboerne ligeledes deltage i at støvsuge jævnligt.

Cykler skal stå i cykelstativerne udenfor. Der er placeret cykelstativer ved køkkenerne for enden af blokkene og imellem blokkene.
Såfremt du har et dansk telefonnummer, kan du få det kodet ind. Hvis der ringes på dørtelefonen, viderestilles opkaldet til din mobiltelefon. Send dit værelsesnummer og telefonnummer til dik@kollegierneskontor.dk for registrering.
Det er ikke tilladt at have køleskab, elkedel eller andre strømkrævende ting på værelset, da elinstallationerne ikke kan trække det. Det gælder ikke i de 2-værelseslejligheder, der har egen el-tavle. Der henvises til, at alle beboere i værelserne benytter faciliteterne i fælleskøkkenerne.

Kollegiet har en fælles Facebook-gruppe, som vi anbefaler, at man bliver medlem af og melder sig ud af, når man flytter.
DIK Resident Council ALBERTSLUND https://www.facebook.com/group/465418806863873/

Der er også en Facebook-gruppe for hver blok. Linket finder du/I på opslagstavlen i fælleskøkkenerne. Inspektøren vil lægge opslag op under dette navn, men svare ikke på dette medie. Du kan i stedet sende en mail eller se inspektørens opslag her.

Hvis der mod forventning skulle være noget at rapportere, skal du/I altid udfylde link til fejl- og mangellisten og indsende den sammen med billeder inden 14 dage fra indflytning.
Der er et motionsrum i huset ved Inspektørkontoret. Motionsrummet må kun benyttes af kollegiets beboere. Besøgende og børn har ikke adgang.
I henhold til de danske brandmyndigheder er det ikke tilladt at have noget stående på afsatser i fællesområderne eller gangarealerne, da det betragtes som flugtveje. Det er meget vigtigt at overholde dette.
Det er som udgangspunkt altid en god ide at tegne en indboforsikring. Og det er dit eget ansvar at få lavet en.

Opsigelse af lejemålet foregår på KKIK’s hjemmeside.

Værelse/lejlighed skal tømmes og rengøres. Køleskab og fryse skuffe skal rengøres, og der skal støvsuges foran egen dør og nærmeste trappe. Der må ikke henstilles noget i gang eller fællesarealer. Vil du give noget væk, så aftal på forhånd, hvem der får det eller smider det ud efter en kort periode. Møbler med videre du ikke tager med dig, må henstilles ved containerøerne. Du skal selv bære det ud til øerne bag blokkene ved togbanen.

Det er kun tilladt at fremleje sin bolig, hvis dette skyldes, at man tager et semester i udlandet eller så langt væk, at man ikke kan pendle. Dette skal dokumenteres og derefter godkendes af KKIK – send mail til administrator Janne Høegh på jh@kollegierneskontor.dk.

Fremleje i kortere periode end 3 måneder vil ikke blive godkendt. Fremleje uden tilladelse af KKIK medfører opsigelse af lejekontrakten.

Det er op til beboerne selv at sørge for rengøring af fælleskøkkenerne. Den enkelte sørger selv for rengøring efter madlavning. Komfur, vask og bordplader aftørres og affald smides ud i de respektive beholdere. Det er strengt forbudt at hælde fedt/olie fra madlavning i vasken. Kan det påvises, hvilken beboer, der hælder fedt/olie ud i vasken vil alle udgifter til kloakservice blive pålagt beboeren, og man vil modtage en advarsel for ikke at overholde reglerne.
Man kan have én overnattende gæst hen over en weekend (fre-søn), men ikke på hverdage. Man kan have én overnattende gæst – altså ikke forældre på besøg eller flere venner samtidigt. Gæster må ikke befinde sig på kollegiet uden, at lejer er hjemme. Gæster må ikke færdes alene i et fælleskøkken.

Denne husorden er vedtaget på beboermøde d. 16.03.2008, opdateret den 6. marts 2022 af beboerrådet og vedtaget på beboermøde den 06.03.2022.

 

 • 1. Overtrædelse af husordenen

Enhver overtrædelse af de følgende regler kan medføre, at der gives en advarsel/klage, at kollegianeren bliver opsagt, eller at kontrakten ophæves.

 

 • 2. Almindelige optræden

Kollegianerne må i deres udfoldelse på kollegiet, herunder Krostuen og fællesbygningen, respektere de rammer, som hensynet til de øvrige kollegianeres trivsel og kollegiets forsvarlige stand kræver.

                      Stk. 2: Kollegianerne er ansvarlige for egne gæsters optræden.

                      Stk. 3: Racisme: Enhver kollegianer kan få sit lejemål ophævet, hvis kollegianeren pågribes i at male slagord på fællesarealerne, indendørs som udendørs, eller omdeler propaganda af den karakter, der omtales i straffelovens § 266 stk. B: Den der offentligt eller med fortsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelser eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af race, hudfarve eller etnisk oprindelse eller tro, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

 

 • 3. Rengøring og renovation

Der påhviler kollegianerne selv at renholde køkken-, gang- og øvrige fællesarealer. Dette gælder også kollegianere, der ikke benytter fællesarealerne. Repræsentanter fra ad hocudvalget fastsætter en fast rengøringsturnus, som alle blokkens beboere er forpligtet til at følge og deltage i på lige fod. Hvis en kollegianer ikke følger turnussen, kan repræsentanter fra ad hoc-udvalget eller en anden beboer klage til beboerrådet.

                      Stk. 2: Enhver kollegianer er til enhver tid forpligtet til at sortere sit affald, som beskrevet i de af kommunen udstukne retningslinjer.

 

 • 4. Støj

Søndag til torsdag skal der være ro klokken 22.00, mens der fredag-lørdag skal være ro klokken 00.00. Under alle omstændigheder skal kollegianerne tage behørigt hensyn til andre kollegianeres behov for at læse ro og nattesøvn. Hvis en kollegianer ikke over for en støjende medkollegianer med venlige henstillinger, kan opnå en rimelig løsning på problemet, kan der klages.

                      Stk. 2: Arrangementer afholdt på private arealer, eget værelse og lejligheder, må ikke være til gene fra andre beboere.

 

 • 5. Skader

Skader forvoldt af kollegianere eller deres gæster på kollegiets bygninger eller inventar, hæfter de pågældende kollegianere for.

 

 • 6. Husdyr

Husdyr må ikke være til gene for andre mennesker. Ejer hæfter for evt. skader forvoldt af dennes husdyr.

                      Stk. 2: Hunde eller andre større husdyr må ikke holdes

                      Stk. 3: Der må kun holdes en kat pr værelse. Denne kat skal være neutraliseret og øremærket. Katten må holdes i beboerens værelse, men ikke i blokkens fællesarealer.

                      Stk. 4: Afføring m.m. fra husdyr skal straks fjernes fra evt. ydre fællesarealer og bortskaffes forsvarligt.

                      Stk. 5: Katten skal bære halsbånd eller lignende med tydelig angivelse af ejerens værelsesnummer.

 

 • 7. Private effekter

Det er ikke tilladt at efterlade private effekter uden for eget lejemål. De vil i givet fald blive fjernet, hvorefter de inden for en 14 dages frist og mod betaling af et fastsat gebyr på 200 kr., vil kunne afhentes ved henvendelse til inspektøren. Hvis man ikke henter sine effekter inden 14 dage, vil disse blive destrueret. Kontoret er ansvarsløse, idet der er tale om et brud på brandsikkerheden og husordenen.

                      Stk. 2: Det er ikke tilladt at efterlade nogle former for private genstande på fællesarealerne eller foran egen

dør. Dette omfatter fx både parkering af cykler, knallerter og lignede, samt sko og mv.

 

 • 8. Maling

Kollegianerne må selv male værelsets vægge og loft, men værelset skal – når der ses bort fra forringelser fra almindeligt slid og ælde – ved fraflytningen afleveres i samme stand som ved indflytningen, og således med den oprindelige væg- og loftfarve. Køkkener, gange og træværket på værelser må ikke males, og der må heller ikke opsættes tapet på værelserne.

 

 • 9. Klageretten

Enhver beboer kan med rette begrundet skriftlig klage over en eller flere beboere til kontoret og beboerrådet.

                      Stk. 2: Hvis særlige forhold ikke taler imod det, skal begge parter høres, før der træffes en afgørelse.

                      Stk. 3: Der fordres ikke nødvendigvis blok-/køkkenmødeflertal for at en klage tages til efterretning.

 

 • 10. Afgørelse af klager

Kontoret kan træffe beslutningen på beboerrådets vegne. Beslutningen kan ankes til beboerrådet og eventuelt senere til kollegiets bestyrelse. Beboerrådet tager klager op en gang om måneden.

                      Stk. 2: Hvis en kollegianer efter at have modtaget en klage eller flere, atter overtræder husordenen, kan pågældendes lejemål af beboerrådet indstilles til ophævelse. Advarsel forældes efter et år. Nærværende bestemmelse hindrer ikke ophævelse efter §12.

 

 • 11. Opsigelse

Opsigelse af lejemål fra udlejers side sker normalt med 3 måneders varsel, fra lejerens side med 6 ugers varsel til den første i en måned.

                      Stk. 2: Opsigelse efter denne husorden, sker ved en mindre grov tilsidesættelse af lejers pligter end omtalt i

                      Stk. 3: Opsigelse sker desuden, hvis studieegnetheds kriteriet ikke er opfyldt, eller hvis uddannelsen er afsluttet.

 

 • 12. Ophævelse

Ophævelse kan foruden i det i §10 nævnte tilfælde efter denne husorden ske dersom:

 • Husordnen er groft eller gentagne gange tilsidesat
 • Lejen ikke betales rettidigt.

 

 • 13. Dispensation

Det er tilladt at dispensere for husordenens §4, omkring støj, hvis der er blevet varslet rettidigt.

                      Stk. 2: Arrangementer, der kan være til gene for andre beboere, skal varsles med minimum en uge inden afholdelse.

                      Stk. 3: Arrangementer i blokkens fællesarealer må kun afholdes, hvis et flertal af de tilkendegivende meninger ikke er imod arrangementet.

                      Stk. 4: Ved større private arrangementer på private arealer, opfordres der til, at de øvrige kollegianere bliver informeret om dette.

 

 • 14. Rygning

Det er forbudt at ryge på alle indendørs arealer på kollegiet. Dette omfatter både fælles arealer og private.

 

 • 15. Fraflytning

Ved fraflytning skal lejer selv sørge for at alle ejendele bliver fjernet fra lejemålet. Jf. §7 er det ikke tilladt at efterlade sine ejendele i fællesarealerne efter fraflytning.

                      Stk.2: Når lejeren fraflytter lejemålet, skal alle nøgler afleveres. Hvis lejeren beholder, videregiver eller mister en eller flere nøgler, hæfter lejeren for hver mistet nøgle. Hvis eventuelle beholdte nøgler bliver brugt efter fraflytning, vil dette blive betragtet som tyveri og misbrug og anmeldt til politiet.

 • At være en del af fællesskabet ved at mødes med dine bofæller i fælleskøkkenerne.
 • At være med i Facebook-gruppen for hver blok – oplysningerne findes i fælleskøkkenerne
 • At rydde op efter dig selv i fælleskøkkenet
 • At rengøre fælleskøkkenet i fællesskab – lav evt. et skema, hvor I skiftes til det
 • At støvsuge foran din egen dør og nærmeste trappe
 • At støvsuge alle fællesarealer sammen – lav evt. et skema hvor I skiftes til det
 • Sorter alt affald i de korrekte fraktioner i fælleskøkkenet. Er du i tvivl, er det restaffald. Hjælp hinanden med at bære affaldet ud i de korrekte nedgravede containere
 • At være en del af fællesskabet gennem beboerrådet, deltag i møderne, bland dig og gør din indflydelse gældende.
 • Der er en Facebook-gruppe for hele kollegiet: https://www.facebook.com/groups/465418806863873/members
 • Vedligeholdelse af dit eget værelse/lejlighed, herunder:
 • Aftørring af gulv og fliser efter bad
 • Rens jævnligt gulvafløb i badet
 • At købe og skifte pære hvis lyset er gået i dit lejemål
 • Rengøring af paneler og stikkontakter
 • Lav ikke for mange huller væggene og dæk dem igen ved fraflytning
 • Hjælp hinanden med at holde fællesarealerne helt fri for:
 • Møbler
 • Cykler
 • Vasketøj
 • Ting foran ventilationen
 • Sælg jeres ting inden I flytter ud

 

Hvis der er noget i dit værelse, som ikke virker:

 • Knækket toiletsæde
 • Vand der løber i toilettet
 • Vand der løber fra armaturet
 • Ødelagt bruser
 • Stoppet håndvask

 

Send altid en mail til dik@kollegierneskontor.dk, hvis du er i tvivl.

Læg en nøgle i postkassen ved inspektørkontoret med navn og værelsesnummer.

I kan finde hjælpe information og vejledninger til selv af klare flere ting her.

Inspektøren leder og fordeler arbejdet.

 • At besvare beboermails
 • At have kontortid, så der er mulighed for personligt fremmøde
 • At udsende diverse informationer til alle beboere på Facebook
 • At betale faktura fra eksterne leverandører
 • At komme med forslag til kommende års budgetter indenfor – daglig drift og vedligeholdelse
 • Kontakt med eksterne leverandører
 • Indhentning af tilbud
 • Daglig vedligeholdelse inde og ude
 • Foretage indflytning- og fraflytningssyn af alle lejemål
 • Planlægning af arbejde lokalt og sammen med eksterne leverandører.
 • Opfølgning på eksterne leverandørens arbejde
 • Udfærdigelse af procedure
 • Projektstyring fx:
 • Lys i motionsrummet
 • Lys i fælleshuset
 • Udendørslys omkring hele kollegiet
 • Nye cykelstativer
 • Beboer opgaver i lejemål

At udfærdige kontrakter

 • At opkræve husleje
 • At sende rykkere ved for sen betaling
 • At modtage opsigelse af lejemål
 • At ophæve lejekontrakter ved misligholdelse
 • Alle spørgsmål vedrørende ovennævnte
 • Studie dokumentation

Alle officielle klager over andre kollegianere på Danmarks Internationale Kollegium behandles af beboerrådet på Danmarks Internationale Kollegium i samarbejde med inspektøren og administrationen. Officielle klager på Danmarks Internationale Kollegium behandles en gang om måneden.

Hvis der klages over en anden kollegianer på Danmarks Internationale Kollegium, bedes e-mailen med klage sendes til complaints.dik@gmail.com. Klager, der overleveres til beboerrådet eller inspektøren mundtligt, eller på anden måde skriftligt, behandles ikke. Klagen bedes udformes på følgende måde:

 • Modtager: complaints.dik@gmail.com
 • Titel: Værelsesnummer på personen/personerne, der klages over
 • Tekst: Begrundelse for klagen, evt. dokumentation og eget værelsesnummer

Kontoret er åbent tirsdag mellem kl. 8:00 – 9:00 og torsdag kl. 14:00-15. Du er altid velkommen til at skrive til vores mail: dik@kollegierneskontor.dk, hvis du har nogle spørgsmål.

Er du usikker på, hvem du skal kontakte, se nedenfor:

Administrationen

DIK

Resident Council

Lejekontrakt        

Husleje betaling

Genudlejning af dit værelse

Intern flytning

Studietjek

Opsigelse af dit leje aftale

https://www.kollegierneskontor.dk

Daglig vedligeholdelse

Fejl og mangel lister    

dik@kollegierneskontor.dk

Klage over en nabo

 

Complain.dik@gmail.com

Hvis du har smækket dig selv ude, skal du kontakte en låsesmed, som kommer og lukker dig ind eller omstiller din lås – begge dele for egen regning.

Hvis du selv ønsker at male dit værelse, skal du altid kontakte kontoret for at få de korrekte farvekoder.

Hvis du skal modtage pakker, skal du huske at skrive hele din adresse – Vognporten 14 værelse nr. XXX

Der kan parkeres gratis på kollegiets område under forudsætning af, at man har udfyldt og afleveret papirer på kontoret til registrering af egen bil tillige med en kopi af registreringsattesten. Dokumenterne findes på Beboerrådets Facebook-gruppe og DIK’s hjemmeside.

Hvis du har en bil, der ikke står i eget navn, eller du får gæster med bil, skal der laves gæsteparkering, som gælder i maks. 24 timer. Du skal registrere dig som app-bruger. Du kan derefter downloade appen DK Mobile Parkering i app store.

Har du ikke registreret dig, står der i videst muligt omfang parkeringstilladelser uden for kontoret, som skal udfyldes med kuglepen og placeres i forruden af bilen.

Hvis du opdager nogen form for skadedyr som væggelus eller kakerlakker, er det din pligt at oplyse dette til kontoret hurtigst muligt. Hvis du ser en rotte, skal du selv anmelde det på kommunens hjemmeside på link nedenfor.
herefter skal du informere kontoret.
Er der pludselig ikke strøm på dit værelse eller i fælleskøkkenet, skal du altid kontrollere, om der er gået en sikring. Der er et teknikrum i det ene køkken i alle blokke. Du kan se på tavlen, hvilken sikring der skal skiftes. Der står tekst eller værelsesnummer, og den lyser rød. Der ligger sikringer oven på el skabet.
Varmen er lukket fra 1. maj – 30. september hvert år.

For at vaske tøj er du nødt til at indbetale penge på din vaskeri-konto. Du kan bruge guiden på http://vasketid.dk
For login: Brugernavn => DIK
Lokations nr. => 216
For videre login bruger du de oplysninger, der står i displayet i vaskeriet.

Hvis du har glemt dit password, kan du aktivere det igen med din chip på vaskeriet. Tryk Min konto og dit password vil blive vist.

Hvis du har problemer eller spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til dik@kollegierneskontor.dk

Når du flytter ud fra kollegiet, vil beløb under 100 kr. ikke blive refunderet. Du skal derfor sørge for, at din konto er i nul.

Hvis der er noget galt med en vaskemaskine, centrifuge eller tørretumbler, skal det fejlmeldes på displayet i vaskeriet, hvor man vælger maskine.

 1. Du skal bruge en router for at få trådløst netværk

 2. Åben din browser og gå til www.dktv.dk.
  a. Du kommer nu automatisk ind på registreringssiden.

 3. Din enhed bliver automatisk registreret. Efter få sekunder får du et popop-vindue, hvor du bedes bekræfte din adresse.
 4. Efter du har bekræftet din adresse, bliver din enhed (computer/router) registreret. Det tager 1-2 minutter.

 5. Når din computer/router er registreret, bliver du videresendt til www.dktv.dk

 6. Du er nu online.

 7. Hvis ikke det virker, skal du kontakte DKTV på tlf. 69 12 12 12